Forskning på Statsbiblioteket


FORskningsopgave: INformation og MEdier

Statsbiblioteket udfører forskning i henhold til lov om forskning ved arkiver, biblioteker og museer under Kulturministeriet. Området for den institutionsbestemte forskning er information og medier. I rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for perioden 2011-2014 er det et mål, at Statsbiblioteket skal fokusere sin forskning på bevaring og formidling af digitale medier.

Rådgivende Forskningsudvalg

I forskningsspørgsmål rådgives Statsbiblioteket af et forskningsudvalg, hvoraf tre medlemmer er udpeget af de statslige forskningsråd, og et medlem valgt af og blandt bibliotekets videnskabelige medarbejdere.

Statsbiblioteket og Naturhistorisk Museum har fælles rådgivende forskningsudvalg. De eksterne medlemmer af udvalget er: lektor, ph.d. Niels Brügger, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet; lektor ph.d. Marit-Solveig Seidenkrantz, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet og lektor, ph.d. Pernille Wegener Jensen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Medlem fra Statsbiblioteket er seniorforsker, ph.d. Lotte Thyrring Andersen.

Strategisk forskningsudvalg

Der er nedsat et internt strategisk forskningsudvalg, som fastlægger overordnede rammer, som udpeger institutionsbestemt forskningsprojekter og som godkender forskningsplan omfattende både forskerinitierede og institutionsbestemt forskning. Udvalgssammensætning: Direktør Svend Larsen, områdeleder Erik Hofmeister, seniorforsker Lotte Thyrring Andersen og områdedirektør Ellen Knudsen (formand).

Forskningsberetning

Statsbiblioteket skal udarbejde en årlig forskningsberetning, som skal behandles af det rådgivende forskningsudvalg. Forskningsberetningen indeholder korte præsentationer af de forskningsprojekter, der udføres af Statsbibliotekets forskere og de forskningsprojekter, vi deltager i. Beretningen indeholder en publikationsliste.

Større forskningsprojekter

LARM

(Lydarkiv for radiomedier) er et infrastrukturprojekt, som skal fremme radio- og audiobaseret forskning og forskningsformidling gennem forskningsmodning af kildemateriale med metadata og annotationer.

SCAPE

(Scalable Preservation Environment) projektet startede 1. februar 2011 under EU's 7. rammeprogram. Det er et samarbejde med en række national-biblioteker og forskningcentre i Europa koncentreret mod virkelig store datamængder. SCAPE afvikles i perioden 2011-15 og har et budget på ca. 50 mio. kr. hvoraf Statsbibliotekets andel er ca. 10 procent.

DigHumLab

(Digitalt Humaniora Laboratorium) er et af de seks forskningsinfrastruktur-projekter, som videnskabsministeren i april 2011 inviterede til en konkret projektmodning af. Projektet forventes at gå i gang i starten af 2012. Forslagsstillerne er de humanistiske fakulteter ved Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Projektet, der skal ledes af Aarhus Universitet, har en økonomisk ramme på 30 mio. kr. Som det tegner sig, skal Statsbiblioteket bidrage til udvikling af medieværktøjer (fx datamining) i radio/tv-materiale.

Ph.d-projekter

Statsbiblioteket medfinansierer to ph.d.-projekter: Et samfinansieres med Science and Technology, Aarhus Universitet og indgår i Statsbibliotekets bidrag til SCAPE-projektet (se ovenfor).

Det andet ph.d.-projekt samfinansieres med Arts, Aarhus Universitet og ligger i emneområdet tværmedial mediehistorie og skal bidrage til at synliggøre forskningspotentialet i samlingerne. Begge forløb gennemføres i perioden 2011-2014.

Forskere

Forskere

Forskningsberetning

Forskningsberetning

Kontakt vedr forskning

Kontakt vedr. forskning

ELLEN KNUDSEN
Områdedirektør

evk@statsbiblioteket.dk
Direkte: 8946 2369
Mobil: 4064 9784

Ophavsret

Ophavsret

Flere og flere materialer bliver digitale, og ved enhver tænkelig digital service fra et bibliotek skal vi tage stilling til ophavsret. Statsbiblioteket har derfor etableret en særlig kompetence inden for området.