Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Bibliotekstræf i Den Sorte Diamant
For biblioteker
Navigation
 

Bibliotekstræf i Den Sorte Diamant

 

Foto: Laura Stamer

Folkebibliotekernes Kontaktdag
- 17 september 2019.


Tradition og fornyelse fandt sit udtryk på flere planer, da repræsentanter for landets folkebiblioteker samledes i Den Sorte Diamant. Traditionen bestod i det årlige kontaktmøde, der har fundet sted i en længere årrække som en manifestation af samarbejdet mellem folkebibliotekssektoren og Det Kgl. Biblioteks nationale overbygning. Fornyelsen bestod i de nye rammer og de mange nye muligheder for samarbejde og fælles opfyldelse af bibliotekernes rolle for borgerne.

Fusionen af Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket har skabt nye muligheder i samarbejdet mellem Det Kgl. Bibliotek og folkebibliotekerne, ikke mindst når det gælder formidling af kulturarven. Men de nye muligheder kom altså også til udtryk på det rent praktiske plan. I dette tilfælde ved, at det traditionsrige Kontaktmøde med folkebibliotekerne, som hidtil har været et "Aarhusfænomen", denne gang fandt sted på Den Sorte Diamant i København

Vi vil nå længere ud
- Velkomst ved direktør Svend Larsen


Direktør for Det Kgl. Bibliotek Svend Larsen bød forsamlingen velkommen og udtrykte en ambition om
bedre og bredere rækkevidde af Det Kgl. Biblioteks aktiviteter og tjenester. Nye brugergrupper kan nås, og i disse bestræbelser er samarbejdet med folkebibliotekerne en central del af løsningen. Ikke mindst på den digitale front, hvor benyttelsesgraden af Det Kgl. Biblioteks tilbud allerede er stor, men ambitionen er at dække bredere.

Der åbner sig nye muligheder på flere fronter: Ophavsretsloven revideres i 2020, og her er det forventningen, at bibliotekerne opnår bedre vilkår for adgang til licenser og deling af indhold. Et nyt bibliotekssystem for Det Kgl. Bibliotek er nært forestående og giver mulighed for én samlet platform for kulturarven som åbner adgang til langt mere indhold, især med henblik på den digitale kulturarv. Det Kgl. Bibliotek har overtaget licensforhandlingerne for ungdomsuddannelserne, og også her er der forventninger om at udbrede e-licenser til et bredere publikum.

Dette er blot nogle få af mange pile som alle peger i den samme retning - imod et tættere samarbejde og formidlingsfællesskab med folkebibliotekerne.

Direktør Svend Larsen og vicedirektør Erik Hofmeister "på podiet"

 

Fusion, strategi og samarbejde

Ved Erik Hofmeister, vicedirektør, Det Kgl. Bibliotek
Se Eriks oplæg >> (pdf, 19 sider)

Vicedirektør Erik Hofmeister fremlagde en status for fusionen mellem en række institutioner til det nye Kgl. Bibliotek. Processen er omfattende og består ikke "kun" af en fusionering af de to gamle institutioner Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket, men omfatter også Det Administrative Bibliotek, Kunstbiblioteket og KVINFOs bibliotek, virksomhedsoverdragelse af universitetsbiblioteket i Aarhus til KB samt samarbejdsaftaler med universiteterne i Aalborg og Roskilde.

Umiddelbart forestående er et nyt fælles bibliotekssystem til afløsning af de to "gamle" bibliotekssystemer. Systemet er Ex Libris/Alma og iværksættes i november 2019. Desuden er en ny fælles digital platform for adgang til kulturarven på trapperne.  Endelig arbejder Det Kgl. Bibliotek på sin strategi for 2020 – 2023, hvor et af kernepunkterne er at øge kendskabet til og anvendelsen af bibliotekets tilbud. Blandt andet i samarbejde med folkebibliotekerne. Det er et arbejde, der allerede er sat i gang i 2019 i tæt dialog med folkebibliotekerne.


Den nye oplysningstid
- Folkebibliotekerne og det politiske Landskab

Ved Pia Henriette Friis. formand for Bibliotekschefforeningen
Se Pias oplæg >> (pdf, 12 sider)

Pia Henriette Friis, formand for Bibliotekschefforeningen, leverede en beskrivelse af, hvordan vi redefinerer folkebibliotekernes fortælling og rolle i det bibliotekspolitiske landskab. Den nuværende lovgivning og politiske forståelse fremstår som bedaget i forhold til den virkelighed bibliotekerne agerer i. Lovgivningen er samlingsorienteret, hvor bibliotekernes rolle i stigende grad er menneske- og aktivitetsorienteret. Bibliotekerne har en række nye roller for borgere og samfund. Blandt andet som digital brobygger mellem borgere og teknologi. Biblioteket er det demokratiske værksted, hvor der er fri og lige adgang, hvor borgere mødes, hvor debat og demokratisk samtale finder sted.

Biblioteket er en samarbejde institution. Ikke blot internt, men også som samarbejdspartner for eksempelvis skole- og dagplejeområdet. Arbejdet med den nationale læsestrategi er et fremtrædende eksempel på bibliotekernes samarbejde både internt og eksternt som læringsstyrkende institution.

Du kan læse mere om Pias pointer i bogen ”Biblioteket er dit” fra Bibliotekschefforeningen

Formand for Bibliotekslederforeningen Pia Henriette Friis fortalte blandt andet om behovet for ny bibliotekslov, digital mestring og biblioteket som demokratiets værksted.

 

En åben skatkiste - Den Sorte Diamant - Bibliotek og Kulturhus

Ved Bette Thomas, kulturchef, Det Kgl. Bibliotek
Se Bettes oplæg >> (pdf, 15 sider)

Bette Thomas, kulturchef ved Det Kgl. Bibliotek, Den sorte Diamant fortalte om etableringen og udviklingen af Den Sorte Diamant fra bibliotek til også at være et centralt kulturhus i Danmark. I år fylder Diamanten 20 år, og igennem de to årtier er der sket en fortsat åbning af huset for borgerne. Fra at være kulturarvens lukkede skatkiste, har huset udviklet sig til en udadvendt, opsøgende og bredt favnende institution. Det sker eksempelvis ved at knytte arrangementer til samlingerne.

Den sorte Diamant er samtidigt langt mere end et kulturhus med oplevelser og arrangementer. Diamanten er samtidigt med at være universitetsbibliotek for studerende og forskere, nationalbibliotek for alle danskere. Der er åbnet mere og mere op via markedsføring og kundepleje med det formål, at alle skal føle sig velkomne. Som en del af denne bevægelse har Det Kgl. Bibliotek et stærkt ønske om at komme mere rundt. Blandt andet i kraft af arrangementer og temaer til at sende rundt i landet i samarbejde med folkebibliotekerne.

Kulturdirektør Bette Thomas fortæller om Den Sorte Diamant som kulturhus og bibliotek

Workshops

Services til folkebibliotekerne - Workshop ét

Ved Else Refstrup og Henrik Haagensen, Det Kgl. Bibliotek
Se oplæg >> (pdf, 16 sider)

Workhoppen omfattede dels en status på kendte tjenester og dels en præsentation af nye emner og indsatsområder. Det Kgl. Bibliotek har gennemført en undersøgelse og et workshoparbejde blandt og med folkebibliotekerne. Undersøgelsen har kortlagt kendskab til og interesse for en lang række tjenester og services fra Det Kgl. Bibliotek. Nu pågår et formidlingsarbejde omkring de services, som undersøgelsen peger på som gode indsatsområder. Formidlingen sker blandt andet i form af webinarer, netværk, kampagnekoordination mellem bl.a. Centralbibliotekerne og Det Kgl. Bibliotek., nyhedsbreve og e-kurser. Du kan se detaljer omkring særlige indsatsområder på side 14 i Elses oplæg.

Statuspræsentationen omtalte bland andre tjenester som Digital Artikelservice, Mediestream og Mediestream Folkebibliotek, Depotbiblioteksfunktionen, fjernlån (se tallene på side 10 i oplægget) og Womens Studies International. Sidstnævnte er nyest blandt disse tjenester og åbnede i 2019.

Skift af bibliotekssystem
De to "gamle systemer" fra Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket samles nu i ét nyt. Blandt meget andet skal 12 mio. poster lægges om. Det indebærer en del pauser i en række tjenester og vil komme til at påvirke bl.a. lånesamarbejdet i månederne op mod jul. Vi informerer løbende om udviklingen og du kan læse detaljer om serviceforstyrrelser og tidspunkter her.

Services til flygtninge og indvandrere
- workshop to

Ved Eva Fahnøe Buch og Nicola Ravden, Det Kgl. Bibliotek

Det Kgl. Biblioteks BiblioteksCenter for Integration indkøber og udlåner fysiske og digitale bøger på en lang række sprog til biblioteker og institutioner i hele landet. På workshoppen kunne man høre om de forskellige sprog og materialetyper, samt om nye initiativer med parallelsprog og to-sprogs pakker.

BiblioteksCenter for Integration driver også tjenesten www.verdensbiblioteket.dk, hvor man kan streame e-bøger, lydbøger og film på forskellige sprog. Verdensbiblioteket henvender sig til indvandrere med forskellige sproglige baggrunde og tilbyder både børnebøger, faglitteratur og skønlitteratur.
Besøg BiblioteksCenter for Integrations hjemmeside >>

Specialsamlingerne - workshop tre

Ved Mette Kia Krabbe Meyer, Det Kgl. Bibliotek
Se Mettes oplæg >> (pdf, 12 sider)

Det Kgl. Bibliotek indsamler, bevarer og formidler den danske kulturarv repræsenteret i en lang række samlinger af bøger, håndskrifter, arkivalier, kort, billeder, fotografier, noder samt dokumentation af immateriel kulturarv (eksempelvis ritualer og traditioner). Der er et intensiveret fokus på at bringe kulturarven (især den digitaliserede) ud til borgerne, gerne via folkebibliotekerne. Som eksempler på tjenester, som Det Kgl. Bibliotek i øjeblikket markedsfører, finder du Digitalisering on Demand, Danmark set fra luften, Danmarks Breve, Arkiv for dansk litteratur, Billedsamlingen.
Sammen med Nationalt Lånecenter har Specialsamlinger i 2019 tre webinarer på programmet, der dækker 1) almen søgning i samlingen, 2) søgning i forbindelse med slægtsforskning og 3) undervisningsmateriale i kolonihistorie. Derudover er der et særtilbud fra Dansk Folkemindesamling om et fælles arrangement på dit bibliotek, hvor borgere, bibliotek og Folkemindesamlingen i fællesskab skriver om danske traditioner, aktuelt om Halloween (se side 11 i Mettes oplæg).

Licenser til ungdomsuddannelsesinstitutioner
- workshop fire

Ved Dyveke Sijm, Det Kgl. Bibliotek
Se oplæg >> (pdf, 8 sider) - Se spørgsmål og svar fra workshoppen >> (pdf 1 side)

Ungdomsuddannelsernes Licensservice (UNGLI) forhandler, administrerer og formidler licensaftaler til ungdomsuddannelsesinstitutionerne og deres brugere. I øjeblikket omfatter servicen 210 hovedinstitutioner og deres underafdelinger. UNGLI vil formidle information om ungdomsuddannelsernes licenser til folkebibliotekerne, der ofte møder de studerende, når der skal skrives større opgaver. UNGLI vil også formidle relevante services fra Det Kgl. Bibliotek til ungdomsuddannelserne.

UNGLI er oprettet i sommeren 2019, efter at Det Kgl. Bibliotek har overtaget opgaven med forhandling, administration og formidling af ungdomsuddannelsernes licensaftaler fra DEFF.

Du kan læse mere om UNGLI på vor informationsside

Frokost og rundvisning i Den Sorte Diamant
Frokost i Den Sorte Diamant. Dagen sluttede med et tilbud om rundvisning.