Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Musikken og folkebibliotekerne
For biblioteker
Navigation
 

Musikken og folkebibliotekerne


Af Nicola Ravden, specialkonsulent på Statsbiblioteket

Folkebibliotekerne i Danmark var meget tidligt ude med et digitalt musiktilbud og har siden 2004 eksperimenteret med både download, downlån og streaming af musik i et stadig mere kommercielt og presset musikmarked. Da bibliotekernes digitale musiktilbud så dagens lys i 2004, var der ingen, der havde forudset hverken Spotify, TDC, YouTube eller nogle af de andre musiktjenesters udbredelse.

Det helt store digitale gennembrud i musikbranchen skete med den ulovlige musikdelingstjeneste Napster, som har dannet grundlaget for betalingstjenesternes eksistensberettigelse. Bibliotekerne har derfor også skulle kæmpe med sin position som udbyder af ”gratis” musik og har som et public service tilbud ikke måttet kannibalisere de kommercielle digitale musiktjenesters indtjeningsgrundlag. Den ultimative konsekvens af dette har været, at bibliotekernes digitale musiktjeneste, Bibzoom, i 2016 for første gang siden 2004 ikke tilbyder adgang til et musikkatalog.

Morten Fogh, formanden for Bibzoom konsortiet, fortæller i et interview med Danmarks Biblioteker 1. juli 2016 mere om baggrunden for denne udvikling, og om de igangværende initiativer på musikområdet i bibliotekerne. Bibliotekerne har en lovpligtig opgave i forhold til musikken. På lige fod med bøger og film er musiktilbuddet i bibliotekerne indskrevet i biblioteksloven, og der ligger en stor udfordring i at løfte denne forpligtelse i en tid, hvor både det digitale og fysiske musikudlån er kraftigt faldene.

Den største udfordring for bibliotekerne, set fra en bibliotekschefs perspektiv, er ifølge Morten Fogh ”… at rettighedshaverne/leverandørerne ikke er forpligtet til at give adgang til deres ressourcer. Det skaber en asynkron forhandlingssituation, når den ene part er 100 % afhængig af den anden parts vilje eller mangel på samme til at indgå en forhandlingsløsning. Lykkes det at indgå en aftale, ligger næste udfordring så i at få de digitale ressourcer udnyttet godt nok i en kontekst, hvor det også skal give mening og synlighed, at biblioteket har en værdiskabende rolle i værdikæden mellem rettighedshavere/leverandører og slutbrugeren”. Læs det fulde interview her.

Tre konkrete musikinitiativer
Der er i 2016 fuld gang i arbejdet med den fremtidige musikformidling på bibliotekerne, og der kører p.t. tre parallelle musikprojekter, der hver især kigger på forskellige udfordringer i forhold til fremtiden for musikken på folkebibliotekerne. Projekterne arbejder med forskellige aspekter, herunder musikformidlingen i det fysiske rum, scenarier for en digital musikplatform og samarbejdet med musiklivet og tilbud til og samarbejdet med udvalgte målgrupper.

 • Nyt, fælles, digitalt musiktilbud fra bibliotekerne
  Projektet startede i februar 2016 med deltagere fra København-, Aarhus- og Aabenraa Bibliotekerne samt Statsbiblioteket, DDB og DBC. Projektet har desuden et tilknyttet advisory board med ca. 50 repræsentanter fra bibliotekerne og musikfaglige organisationer. Projektets primære fokus er at undersøge en række forskellige scenarier for en fremtidig, digital musiktjeneste, herunder infrastruktur, teknik, rettigheder og koblingen mellem musikken og formidlingen digitalt og i det fysiske biblioteksrum. Projektet har udført en omfattende spørgeundersøgelse blandt bibliotekschefer i sommeren 2016 og forventes at udmunde i ansøgning til DDB om midler til et pilotprojekt i 2017, hvor nogle af de forskellige scenarier kan prøves af.
 • National indsats på musikområdet for folkebibliotekerne
  (Slots- og Kulturstyrelsen o.a.)
  Slots- og Kulturstyrelsen har i foråret 2016 igangsat projektet ’National indsats på musikområdet for folkebiblioteker’, et projekt, der løber i hele 2016. Indsatsen på musikområdet skal være med til at udbrede, understøtte og videreudvikle folkebibliotekernes formidling af musik, i samspil med andre aktører i lokalområdet. Formålet med projektet er at afdække muligheder for musikformidling og få skabt en række initiativer og formidlingskoncepter, der kan udbredes til hele landet.

  Der er til den nationale indsats på musikområdet blevet sammensat en projektgruppe med en tilknyttet sparringsgruppe. Projektgruppen skal komme med forslag og generere idéer til, hvad en national indsats på musikområdet kan bestå i, finde de gode eksempler og best practice på området, samt medvirke til udbredelse af resultaterne. Projektgruppen er bredt sammensat, således at folkebibliotekerne og de musikfaglige organisationer er repræsenteret.
 • Fremtidens musikbibliotek
  (Bibliotekerne i Aalborg og Randers)
  Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for biblioteker og pædagogiske læringscentre og undersøger, hvad bibliotekerne kan og skal på musikområdet for at kunne tilbyde et relevant og dannende musiktilbud for musikforbrugere i alderen 15-30 år. Der afprøves minimum fem formidlingskoncepter for målgruppen og udvikles en case til modelprogrammet. Samtidig undersøger projektet, hvordan der kan indgås meningsfulde partnerskaber, som på sigt vil kunne positionere bibliotekerne som en aktiv og vigtig spiller i dansk musikliv. Projektet vil også komme med sit bud på en vision for musikområdet.

Fælles musikkonference
Alle tre projekter er i løbende dialog, og der afholdes en fælles konference den 28. november 2016 med afsæt i resultater og anbefalinger fra den nationale indsats på musikområdet og en præsentation af mulighederne for et fælles, digitalt musiktilbud. Konference afholdes på Ragnarock i Roskilde, og deltagerne vil også blive præsenteret for resultaterne af projektet ’Fremtidens musikbiblioteker’.
Læs mere og tilmeld dig konferencen >> (link udløbet)