Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Netværk for Lånesamarbejde - aprilmøder
For biblioteker
Navigation
 

Netværk for Lånesamarbejde - aprilmøder

Udgivet 1. maj 2013

Af Else Refstrup, sektionsleder Overbygningsservices, Statsbiblioteket

Statsbibliotekets netværk for medarbejdere i lånesamarbejdet kører nu på sit femte år, og seneste møde blev afholdt medio april. Mødet var det niende i netværket.

Netværket var fra start målrettet medarbejdere i folkebibliotekerne. Formålet var at sikre best practice, inspiration, sparring og samarbejde mellem de deltagende biblioteker.

Sidste år valgte vi at udvide netværket til også at omfatte forsknings- og uddannelsesbiblioteker, da lånesamarbejdet i en lang årrække har kørt på tværs af bibliotekstyper.

Som følge af udvidelsen blev der i år afholdt to møder med samme dagsorden. Et vestmøde på Statsbiblioteket 11. april og et østmøde i Vanløse 18. april. Der var i alt ca. 80 deltagere til de to møder.

>> Se mødernes program her. (pdf).

Status på fjernlån
Mødet startede som vanligt med en status på fjernlånsområdet i tal og opfølgning på sidste møde. Der var i 2012 tale om et stigende udlån fra Statsbibliotekets side både til biblioteker og til fremmødte lånere. Uden fornyelser var udlånet i 2012 på knap 800.000 enheder, hvoraf over halvdelen var til biblioteker.

Omdrejningspunkt for det forudgående møde var de nye retningslinjer for lånesamarbejde, Retningslinjer for lånesamarbejde (pdf), og der blev i indledningen fulgt op på diskussionerne omkring rykkere og fornyelser. God etik i lånesamarbejdet er stadig, at arbejdsgangene kører så automatisk som muligt. Det blev pointeret, at en e-mail ikke er automatisering.

Siden sidste møde er der fulgt op på de mange rykkere på artikler, som Statsbiblioteket modtog fra bibliotekerne. Artiklerne var afsendt men ikke registreret modtaget. Den skærpede opmærksomhed på korrekte køresedler og på opdatering af bibliotekernes fjernlånsmoduler har båret frugt, da der ikke længere kommer så mange af denne type rykkere. I de tilfælde, hvor vi modtager en rykker og kan se, at materialet er afsendt, giver vi denne besked til biblioteket, så vi i fællesskab kan afklare den enkelte sag.

For at minimere antallet af såvel fornyelser som hjemkaldelser - med manuelle arbejdsgange til følge - har Statsbiblioteket iværksat et pilotprojekt, med automatiske fornyelser af eget materiale udlånt til biblioteker. Såfremt der ikke er reserveringer på materialet, fornyes det automatisk to gange, således at den samlede lånetid bliver 120 dage. Derefter kan bibliotekerne evt. selv forny. Lånene fornyes automatisk fire dage før udløb af lånetiden, såfremt der fortsat ikke er reserveringer på materialet, eller den samlede lånetid er udløbet. Initiativet blev positivt modtaget, og det evalueres løbende.

KB har ændret lånetiden til tre måneder, hvilket dog ikke er synligt for låntager, og derfor modtager de stadig mange fornyelser både på mail og papir. I overensstemmelse med de nye retningslinjer opfordres alle til selv at forny materialerne på de respektive bibliotekers hjemmesider.

Flere biblioteker har oplevet, at låneren henvender sig direkte til långivne bibliotek for at få fornyet. Da det låntagne bibliotek, som er formidler af lånet, ikke bliver informeret, påregnes fortsat gebyrer og udsendes rykkere, hvorfor bibliotekerne bør afvise sådanne henvendelser.

Status på e-kopi siden sidst blev gennemgået, og der er tale om en markant stigning i den samlede artikellevering. Se indlæg (pdf).

Nyt fra Kulturstyrelsen
Leif Andresen fra Kulturstyrelsen gennemgik hovedpunkterne i retningslinjerne, hvis formål er at sikre en effektiv udnyttelse af det samlede danske biblioteksvæsens ressourcer med særligt fokus på servicedeklarationer, og ud fra Leifs eksempel opfordres alle til at gå hjem og opdatere egen servicedeklaration om nødvendigt. De er ikke standardiserede, men det er vigtigt, at man kort beskriver betjeningsniveauet i forhold til lånesamarbejdet og særligt fremhæver eventuelle fravigelser af retningslinjerne. Netpunkts biblioteksvejviser muliggør link til servicedeklarationen, og vi vil på næstkommende møde gennemgå diverse eksempler herpå. Har dit bibliotek en servicedeklaration, som du gerne vil dele med resten af netværket, så meld tilbage på netvaerk@statsbiblioteket.dk.

Leif Andresen gennemgik status på den nye kørselsordning, der giver en bedre service med fem køredage mod tidligere tre. Der er udarbejdet en ny prismodel, og nye køresedler er under udarbejdelse.

Der er en ny ILL standard under udvikling, der åbner muligheder for højere grad af automatisering. Se indlæg fra Leif Andresen (pdf).

Nyt fra DBC
DBC havde nyt indenfor tre hovedemner: VIP, Danbib og bibliotek.dk. Efter opfordring på sidste netværksmøde gav Nanna Agergaard et brush up på VIP basen, og for de, der ønsker yderligere information, er der stadig ledige pladser på de kommende kurser i trimning af VIP basen: Se mere og tilmeld dig (eksternt link).

Anders-Henrik Petersen og Kirsten Larsen gjorde status på det nye bibliotek.dk med nyt design, muligheder for login og udvidelse af lånerstatus. Betaversionen opdateres jævnligt, og DBC forventer idriftsættelse efter sommerferien. Se indlæg fra DBC her

Statsbiblioteket.dk i nyt design
Statsbiblioteket idriftsætter ultimo april hjemmeside med nyt design. Siderne vedr. fjernlån er revideret og opdateres fortsat, og her er input fra deltagerkredsen meget velkomne. Se første fase af det nydesignede website. Netværk for lånesamarbejde har fået sin egen side, hvor det er muligt at finde input fra møderne helt tilbage til starten i 2009. Se mere her >>

I de kommende uger bringer vi flere artikler fra netværksmødet med emnerne ”Nyt fra deltagerkredsen”, ”e-kopi” og "Statsbibliotekets hjemmeside".