Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyhedsarkiv / Nyhedsarkiv 2009-2 / På vej imod det nye bibliotek
For biblioteker

På vej imod det nye bibliotek

Udgivet 28. august 2009
På vej imod det nye bibliotek

Lars Bornæs er formand for en arbejdsgruppe, der skal levere input til kulturministerens udvalg om folkebibliotekets rolle - nu og i fremtiden.

Af Lars Bornæs, bibliotekschef,
Silkeborg Bibliotekerne

Kulturminister Carina Christensen (C) nedsatte omkring årsskiftet 08/09 udvalget om ”Folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet”, populært kaldet ”Carina-udvalget”.

Det overordnede politiske mål for udvalgets arbejde er, at vurdere, hvorledes folkebibliotekerne operationelt kan bidrage til regeringens globaliseringsstrategi.

Jeg har fornøjelsen af at være formand for en af seks nedsatte arbejdsgrupper under dette udvalg. Gruppen skal kvalificere udvalgets arbejde under overskriften:

”Den digitale formidling af kulturarv og licensbelagte informationsressourcer”.

Fra transaktion til relation

Konteksten for gruppens arbejde er først og fremmest den generelle biblioteksudvikling, vi er vidne til: Nemlig transformationen fra den klassiske/transaktionelle biblioteksydelse til den relationelle.

Det helt overordnede mål er at pege på ideer og modeller som sikrer, at det nye bibliotek, som er ved at tage form, bliver et let tilgængeligt tilbud for alle. Som følge af gruppens kommissorium vil vores fokus ligge på:

 • 1. Metoder til formidling (hvad enten det handler om digitaliserede ressourcer eller digital adgang til fastformsressourcer)
 • 2. Differentiering af målgrupper
 • 3. Nye partnerskaber
 • 4. Value for money (øget benyttelse af bibliotekernes licenser)

Præcise, formelle krav til gruppens output

 • 1. Det foreslåede skal kunne realiseres inden for den nuværende lovgivning
  og opgavefordeling
 • 2. Det må ikke koste noget
 • 3. Aflevering af 10-15 sider i oktober - indeholdende status og ideer

Arbejdsgruppen er gået til opgaven uden at lade ideudviklingen begrænse sig af de noget snærende formkrav og i stedet kvittere for de mere abstrakte indholdskrav.
Rent metodisk arbejder gruppen med en kreativ proces, som gerne skulle kaste en række ideer af sig – og samtidig sikre, at ideerne kan fungere i en business case.

Gruppens medlemmer er

 • Bibliotekschef Lars Bornæs – formand
 • Direktør Jens Thorhauge, Bibliotek og Medier
 • Direktør Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening
 • Bibliotekschef Mogens Vestergaard, Roskilde Bibliotekerne
 • Områdeleder Flemming Munch, Statsbiblioteket
 • Vicedirektør Birte Christensen-Dalsgaard, Det Kongelige Bibliotek
 • Seniorrådgiver Per Mogens Petersen, Dansk Biblioteks Center
 • Projektchef Tobias Golodnoff, DR Online
 • Benedicte Kierkegaard, Gentofte
 • Chefkonsulent Erik Thorlund Jepsen, Bibliotek og Medier, sekretær

Som det fremgår, er medlemmerne blandt andet rekrutteret fra Koordinationsgruppen for Netbiblioteker. Dette giver god mening, da disse mennesker i forvejen er involveret i problemstillinger omkring udvikling af formidlingsmodeller for bibliotekernes digitale ydelser og - ikke mindst, snitfladerne -imellem det fysiske rum og det virtuelle ditto.

Syv temaer

Idet tidshorisonten kun tillader ganske få møder, vil en stor del af arbejdsgruppens arbejde foregå imellem møderne. I skrivende stund arbejder medlemmerne parvis i Google Docs med at udfolde de ideer/temaer, som blev genereret på første møde.
Som hjælp til idebeskrivelsen er lavet en SWOT-lignende skabelon, som sikrer en vis ensartethed i de forskellige gruppemedlemmers arbejde.

Idégenereringen på første møde affødte i sagens natur en række ideer, som alle afspejler aspekter af den overordnede problemstilling. Alle disse ideer er samlet i syv temaer, som netop er dem, gruppemedlemmerne arbejder med i Google Docs.

 • 1. Facilitering af brugerskabte data vedr. kulturarv
 • 2. Innovation i krydsfeltet mellem det virtuelle og det fysiske rum
 • 3. Det udfarende bibliotek
 • 4. Innovation i krydsfeltet mellem det virtuelle og det fysiske rum
 • 5. Konsolidering og udvikling af partnerskaber
 • 6. Eksponerings- og søgemaskineoptimering
  - Licenser, forretningsudvikling, prioritering og markedsføring
 • 7. Konsolidering og markedsføring af nationale løsninger

På andet møde i september vil de udfoldede ideer blive samlet op – holder de stadig vand? Vi vil vurdere i hvilket omfang, der er afgørende ”huller” i gruppens arbejde, ligesom vi vil arbejde med udvikling af scenarier på baggrund af de forskellige idebeskrivelser.

Målet for arbejdsgruppe er, at den sammen med de øvrige nedsatte grupper under "Carina-udvalget" får produceret et materiale, som gør det muligt for det ministerielle udvalg at fremkomme med et slagkraftigt og operationelt bud på morgendagens folkebibliotek.

Aktiviteter der peger ind i fremtiden

"Carina-udvalget" skal vurdere mulige udviklingsretninger for det moderne danske folkebibliotek samt give en status over aktiviteter, som peger ind i fremtiden. Udvalget besluttede på sit første møde, at nedsætte en række arbejdsgrupper, som hver især skal bidrage til det produkt, som udvalget skal levere primo 2010.

Kommissorierne for de forskellige underarbejdsgrupper kan i øvrigt ses på
Styrelsens hjemmeside.