Shqip / Albansk

Kërko në www.bibliotek.dk

Søg i bibliotek.dk


Në bibliotek.dk mund të gjeni e të porosisni libra, muzikë, film etj. nga gjithë bibliotekat popullore e shkencore të Danimarkës.

I bibliotek.dk kan man finde og bestille bøger, musik, film m.m. fra alle Danmarks folkebiblioteker og forskningsbiblioteker.

bibliotek.dk nuk është një bibliotek, por një databazë mbi çfarë gjendet në bibliotekat daneze shtetërore.

bibliotek.dk er ikke et bibliotek, men en database over hvad der findes på danske offentlige biblioteker.

Kontaktoni bibliotekën tuaj lokale, nëse keni nevojë për ndihmë në lidhje me bibliotek.dk.

Kontakt dit lokale bibliotek, hvis du har brug for hjælp til bibliotek.dk.

Lexo më...
Læs mere...

Shembuj të kërkimeve:

Eksempler på søgninger:

 

Bibliotekscenter for Integration

Bibliotekscenter for Integration

Om BibliotekCenter for Integration

Om BiblioteksCenter for Integration

BiblioteksCenter for Integration
Søren Kirkegaards Plads 1
1221 København K
Tlf. 3347 4747
Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-14
E-mail: bcfi@kb.dk

CVR 28988842
EAN 5798000792142