Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Bibliotekscenter for Integration

Kërko në bibliotek.dk

Søg i bibliotek.dk

bibliotek.dk mund të gjeni e të porosisni libra, muzikë, film etj. nga gjithë bibliotekat popullore e shkencore të Danimarkës.

I bibliotek.dk kan man finde og bestille bøger, musik, film m.m. fra alle Danmarks folkebiblioteker og forskningsbiblioteker.

bibliotek.dk nuk është një bibliotek, por një databazë mbi çfarë gjendet në bibliotekat daneze shtetërore.

bibliotek.dk er ikke et bibliotek, men en database over hvad der findes på danske offentlige biblioteker.

Ju nuk mund të porosisni materiale nëpërmjet bibliotek.dk që nuk përfshihen në bibliotek.dk. Mund të drejtoheni te biblioteka juaj lokale.

Du kan ikke via bibliotek.dk bestille materiale, som ikke er med i bibliotek.dk. Henvend dig i stedet til dit lokale bibliotek.

Kontaktoni bibliotekën tuaj lokale, nëse keni nevojë për ndihmë në lidhje me bibliotek.dk.

Kontakt dit lokale bibliotek, hvis du har brug for hjælp til bibliotek.dk.

Kur keni kërkuar një titull të dëshiruar te bibliotek.dk, mund ta porosisni këtë titull për ta tërhequr te biblioteka juaj lokale. Biblioteka juaj lokale ju bën të ditur kur ju ka ardhur materiali juaj.

Når du har søgt en ønsket titel i bibliotek.dk, kan du bestille denne titel til afhentning på dit lokale bibliotek. Dit lokale bibliotek giver dig besked, når det har modtaget materialet til dig.

Mund të ketë kufizime në çfarë ju mund të porosisni. Bibliotekat nuk japin hua gjithë materialet në gjithë vendin. Juve ju bëhet e ditur kjo nëpërmjet një "lajmërimi" për këtë, nëse ju shikoni për shembull një dvd ose një video. Këto materiale bibliotekat nuk e kanë për detyrë që tua huaj të gjithëve.

Der kan være begrænsninger i hvad du kan bestille. Bibliotekerne låner ikke alle materialer ud til hele landet. Du får en "advarsel" om dette, hvis du ser på f.eks. en dvd eller en video. Disse materialer har bibliotekerne ikke pligt til at låne ud til alle.

Lexo më shumë te ”Hjælp: Søgning - sådan søger du”(Kërkimi në bibliotek.dk) ose te ”Hjælp: Bestil - sådan bestiller du” (Porositja në bibliotek.dk).

Læs mere under "Hjælp: Søgning - sådan søger du" og under "Hjælp: Bestil - sådan bestiller du".

Kërkimi në bibliotek.dk

Søgning i bibliotek.dk

 

Ju mund ta kufizoni kërkimin tuaj te autori, titulli, tema, teksti i lirë, lloji i bibliotekës, lloji i materialit, gjuha dhe viti i botimit. Nëse ju nuk e gjeni gjuhën tuaj në listën e gjuhëve mund të klikoni poshtë te lista”vis alle sprog” (trego të gjitha gjuhët) për tju paraqitur një listë të plotë mbi gjithë gjuhët përfaqësuese. Egziston mundësia për kërkim regjistri , për shembull për të gjetur se si emri i autorit shqiptohet (përdor ”Slå forfatternavn op i register” (Kërko te regjistri)). Përdoruesi i avancuar mund të bashkoj disa kërkime me ndihmën e kërkimit me komando (përdor ”Kommandosøg” (Komanda e kërkimit)).

Du kan afgrænse din søgning på forfatter, titel, emne, fritekst, bibliotekstyper, materialetype, sprog og udgivelsesår. Hvis du ikke kan finde dit sprog i sproglisten, kan du nederst på listen klikke på ”vis alle sprog” for at få en fuld liste over alle repræsenterede sprog. Der er også mulighed for registersøgning, f.eks. for at finde ud af, hvordan et forfatternavn skal staves (brug knappen ”Slå forfatternavn op i register”). Den avancerede bruger kan også sammensætte flere søgninger ved hjælp af søgning med kommandoer (brug knappen ”Kommandosøg”).

Vëreni që linket në bibliotek.dk tregohen me linket më të reja në fillim - jo më popullorët, si në shumë programe të komjuterit që ju ndihmojnë të gjeni informacion në Internet. Kur keni ndërmarr një kërkim mund të zgjidhni rezultatet sipas autorit, titullit, llojit të materialit ose temës.

Bemærk at posterne i bibliotek.dk vises med de nyeste poster først - ikke de mest populære, som i mange søgemaskiner. Når du har foretaget en søgning kan du sortere resultatet efter forfatter, titel, materialetype eller emne i stedet for.

Gjenden shumë udhëzime të mira mbi kërkimin në danisht te ”Hjælp” (Ndihmë).

Der findes mange flere gode råd om søgning på dansk under ”Hjælp”.

Porositja në bibliotek.dk

Bestilling i bibliotek.dk


Është e ndarë në shumë hapa. Ndiqni këshillimin në ekran njëkohësisht:
Er delt op i flere trin. Følg vejledningen på skærmen undervejs:

Porositja hapi 1: Gjeni bibliotekën

Porositja hapi 2: Zgjidhni bibliotekën

Porositja hapi 3: Të dhëna personale të huasë

Porositja hapi 4: Pranoje porosinë

Porositja hapi 5: Fatura

Bestilling trin 1: Find bibliotek

Bestilling trin 2: Vælg bibliotek

Bestilling trin 3: Personlige låneoplysninger

Bestilling trin 4: Godkend bestilling

Bestilling trin 5: Kvittering

Lexo më shumë në danisht te ”Hjælp” (Ndihmë).
Læs mere på dansk om at bestille under ”Hjælp”.

Pyetje mbi porositë tuaja: kontaktoni atë bibliotek ku keni bërë porosinë.
Spørgsmål om dine bestillinger: kontakt det bibliotek du har bestilt hos.

Bibliotekscenter for Integration

Bibliotekscenter for Integration

Om BibliotekCenter for Integration

Om BiblioteksCenter for Integration

BiblioteksCenter for Integration
Søren Kirkegaards Plads 1
1221 København K
Tlf. 3347 4747
Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-14
E-mail: bcfi@kb.dk

CVR 28988842
EAN 5798000792142